FORMY PRACY PORADNI:

 • diagnoza (poziomu rozwoju psychoruchowego, trudności dydaktycznych i wychowawczych, rozwoju mowy; przesiewowe badania wzroku, słuchu i mowy),
 • terapia (logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna),
 • opiniowanie,
 • prowadzenie grup wsparcia,
 • terapia rodzin,
 • prowadzenie mediacji,
 •  interwencja kryzysowa,
 • działalność profilaktyczna,
 • poradnictwo,
 • badania zawodowe,
 • konsultacje,
 • działalność informacyjno-szkoleniowa,
 • współpraca ze szkołami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET),
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, przedszkola, szkoły lub placówki.   


GRUPOWE FORMY WSPARCIA

 

Oferta dla rodziców:

 

Warsztaty dla rodziców dzieci z dysleksją–5 spotkań

(J. Samojlik)

Warsztaty mają na celu przybliżenie zagadnień dysleksji rozwojowej oraz zapoznanie z metodami pracy z dzieckiem w domu.

W programie ujęte zostały treści dotyczące:

*       sposobów usprawniania zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych,

*       doskonalenia umiejętności czytania i pisania,

*       organizowania pracy samodzielnej w domu,

*       motywowania uczniów do nauki. 

Zajęcia umożliwiają także wymianę doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy rodzicami.

Warsztaty mają na celu przybliżenie zagadnień dysleksji rozwojowej oraz zapoznanie z metodami pracy z dzieckiem w domu. W programie ujęte zostały treści dotyczące: sposobów usprawniania zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych, doskonalenia umiejętności czytania i pisania, organizowania pracy samodzielnej w domu, motywowania uczniów do nauki.  Zajęcia umożliwiają także wymianę doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy rodzicami.

 

Warsztaty dla Dobrych Rodziców –14 dwugodzinnych spotkań

(A.Kowalska, J. Samojlik)

Warsztaty przeznaczone są dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD. Mogą z nich skorzystać także rodzice zainteresowani opanowaniem nowych metod pracy wychowawczej z dzieckiem.

W trakcie warsztatów uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę dotyczącą m.in., pracy na pozytywnych wzmocnieniach, tworzenia systemu nagród i konsekwencji, skutecznego wyciągania konsekwencji, radzenia z zachowaniami niepożądanymi, w tym agresywnymi.

Warsztaty obejmują 10-14 spotkań dwugodzinnych, odbywających się raz w tygodniu. Pierwsze spotkanie odbędzie się 29 listopada o godz. 16.

Warsztaty przeznaczone są dla rodziców dzieci z ADHD lub cechami nadpobudliwości psychoruchowej, a także rodziców zainteresowanych zrozumieniem swoich dzieci, poszukujących nowych metod pomocy dzieciom i sobie. Obejmują one 14 spotkań dwugodzinnych, w trakcie których poruszane są zagadnienia związane m.in. z: rozróżnianiem objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania  norm, konkretnymi technikami radzenia sobie z objawami ADHD, pracą na pozytywnych wzmocnieniach, konstruowaniem pochwał, tworzeniem systemu zasad, nagród i konsekwencji, radzeniem sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji, komunikacją rodzic-dziecko-szkoła.

 

Warsztaty logopedyczne dla rodziców „Zabawa a mowa – jak rozwijać mowę własnego dziecka” - 1 spotkanie 90 min

(A. Nierodzik)

Warsztaty skierowane są do rodziców dzieci w wieku 1 – 4 roku życia. Głównym celem warsztatów jest: uświadomienie rodzicom, jak ważną pełnią rolę w rozwoju mowy własnego dziecka; zapoznanie rodziców z zabawami i ćwiczeniami logopedycznymi stymulującymi rozwój mowy dziecka; udzielenie rodzicom informacji i porad ukierunkowanych na rozwój mowy dziecka.

 

Co powinno niepokoić w rozwoju mowy dziecka 3-6 letniego? 1 spotkanie 45 min

(E. Dmitruk, H. Klimiuk)Oferta dla uczniów:


Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne /dla sześciolatków, uczniów klas I-III szkoły podstawowej, uczniów z dysleksją z klas IV-VIII

(J. Samojlik, M. Skiepko)

Zapraszamy uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. W trakcie spotkań usprawniane będą funkcje percepcyjno-motoryczne (percepcja wzrokowa i słuchowa oraz sprawność graficzna) oraz rozwijane podstawowe techniki szkolne (czytanie i pisanie).

W zależności od ilości zgłoszeń i potrzeb uczniów organizowane będą zajęcia indywidualne lub grupowe. Zajęcia odbywają się systematycznie w ciągu roku szkolnego raz w tygodniu – trwają 50 minut. Grupa liczy maksymalnie 5 osób. Rodzice mają możliwość uczestniczyć w zajęciach otwartych.

 
Zajęcia wspierające rozwój dla uczniów
(
J. Samojlik, M. Skiepko)
    Zajęcia przeznaczone są da uczniów słabo radzących sobie z nauką, dla dzieci ze schorzeniami wzroku.

„Ferie z wyobraźnią” –warsztaty dla uczniów kl. III-V

(H. Klimiuk, J. Samojlik)

Celem warsztatów jest, poza aktywnym spędzaniem czasu wolnego w trakcie ferii zimowych, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, pogłębianie zainteresowań czytelniczych i poznawczych, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie uzdolnień literackich, aktorskich, plastycznych i organizacyjnych, doskonalenie umiejętności pracy w zespole.

Każdy dzień zajęć oparty jest o wybraną pozycję książkową, odpowiednią dla wieku małych czytelników. Książki są zróżnicowane zarówno pod względem treści (tematyki), jak i formy. Na zajęciach wykorzystywane są zróżnicowane formy i metody aktywizujące pracy z dziećmi np. zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, drama, prace plastyczne, praca z książką.

 

Trening ortograficzny –zajęcia dla uczniów kl. IV-VIII

(J. Samojlik)

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej przejawiających trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, u których zdiagnozowano dyslektyczne podłoże tych trudności. Głównym  celem zajęć jest: przypomnienie, utrwalenie i stosowanie w praktyce podstawowych reguł  poprawnego pisania. Zajęcia odbywają się raz w tygodni  na terenie  Poradni, w grupach do 8 osób. 

 

Terapia ręki

(J. Samojlik, M. Skiepko)

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci/uczniów z obniżonym poziomem graficznym. Wspomagają rozwój grafomotoryczny dziecka i usprawniają rękę piszącą. Uwzględniają m.in. ćwiczenia dużej i małej motoryki, rozwijanie chwytu pesetowego. Odbywają się w Poradni raz w tygodniu w okresie uzależnionym od potrzeb zgłoszonych dzieci.

Trening Umiejętności Społecznych – dla uczniów klas I-IV oraz V-VIII

(J. Samojlik, M. Skiepko oraz E. Grygoruk, A. Kowalska)

Zajęcia przeznaczone dla dzieci, które:

        mają trudności w relacjach rówieśniczych,

        mają trudności z kontrolą własnych emocji,

        nie radzą sobie z porażką, trudnymi sytuacjami,

        mają trudności z komunikowaniem własnych potrzeb, uczuć i słuchaniem innych,

        nie potrafią rozwiązywać konfliktów.

( w tym dzieci z zespołem Aspergera, z ADHD)

Zasady uczestnictwa w zajęciach:

        Na powyższe zajęcia grupowe nie są przyjmowane dzieci agresywne.

        Rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach grupowych równoległe uczestniczą w zajęciach dla rodziców.

        Grupy liczą maksymalnie po 6 uczestników.                             
Licznik odwiedzin: Liczniki