WOJEWÓDZTWO: Podlaskie
POWIAT: hajnowski
ADRES: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 A
17-200 Hajnówka

KONTAKT: tel. +48 (85) 682 23 05
e-mail: poradnia@poradniahajnowka.hekko.pl

ADRES STRONY INTERNETOWEJ: www.poradniahajnowka.hekko.pl
GODZINY PRACY SEKRETARIATU: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 – 15.30


 

Projekt „Szansa w Integracji”

            Rusza druga tura projektu „Szansa w Integracji” realizowanego przez Fundację Okno Na Wschód w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim i Gminą Miejską Hajnówka. Projekt jest współfinansowany w kwocie 1 419 112,28 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

            Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych w dniach 1-14 czerwca 2017 w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ul 11 Listopada 24.

Szczegóły projektu zawarte są w notce informacyjnej i na stronach internetowych Fundacji.

WIĘCEJ INFORMACJI  Szanowni Państwo!

        Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce realizuje zadania statutowe od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.30. Poradnia jest placówką nieferyjną.
        Naszą pomoc świadczymy bezpłatnie, umożliwiając równy dostęp wszystkim zainteresowanym. Zapewniamy atmosferę bezpieczeństwa i dyskrecji. Zadania realizujemy w siedzibie Poradni oraz w placówkach oświatowych powiatu hajnowskiego. Z pomocy mogą korzystać dzieci i młodzież w wieku od 0-24 roku życia oraz ich rodzicie i nauczyciele na wniosek składany w sekretariacie Poradni.
        Szczegółową organizację pracy Poradni na każdy rok szkolny określa plan pracy.

        Majątek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hajnówce.

Udział 1402/4068 trwały zarząd nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1502/100 o pow. 0,4068 ha w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 10a stanowiącej mienie Powiatu Hajnowskiego. Powierzchnia ogólna budynku wynosi 394,85 m 2.

        Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce prowadzi rejestry i wykazy:

 • wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni;
 • rejestr wydanych opinii i orzeczeń;
 • dokumentację o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki dokumentacji o przebiegu nauczania;
 • inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.


Dyrektor :  Walentyna Troc


Pedagodzy:

 • Halina Wasiluk
 • Justyna Samojlik
 • Urszula Sawicka

Psycholodzy:

 • Anna Kowalska
 • Irena Małyszko
 • Ewa Dmitruk
 • Anna Wałejsza
 • Monika Pawłowska 

Logopedzi:

 • Hanna Klimiuk
 • Aldona Nierodzik
 • Ewa Dmitruk
 • Justyna Pietryczuk

Administracja:

 • Walentyna Ochryciuk - główny księgowy
 • Barbara Bortniczuk - sekretarka


ORGAN   PROWADZĄCY:

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
Dane kontaktowe:
tel: (085) 682 27 18
tel: (085) 682 48 37
e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl
strona internetowa: www.powiat.hajnowka.pl

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY:
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok
Dane kontaktowe:
tel: (085) 748-48-48
e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl
strona internetowa: www.kuratorium.bialystok.pl


         Poradnia  udziela  dzieciom i młodzieży  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej oraz  pomocy  w  wyborze kierunku  kształcenia  i   zawodu,  a  także  udziela rodzicom  i nauczycielom pomocy  psychologiczno-pedagogicznej związanej  z  wychowywaniem  i  kształceniem  dzieci  i młodzieży. 


ZASADY FUNKCJONOWANIA PORADNI:

 • Termin wizyty należy uzgodnić telefonicznie bądź osobiście w sekretariacie Poradni.
 • Diagnoza lub  terapia odbywa się na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów (druki w sekretariacie Poradni).
 • Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, prelekcje dla rodziców, warsztaty dla uczniów prowadzone są na wniosek placówek oświatowych.
 • Udział w warsztatach/treningach dla rodziców możliwy jest po indywidualnym zgłoszeniu się (telefonicznie lub osobiście).
 • Wydawanie opinii na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych bądź pełnoletniego ucznia , w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
 • Wydawanie orzeczeń na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

          

 

 

Licznik odwiedzin: Liczniki