WOJEWÓDZTWO: Podlaskie
POWIAT: hajnowski
ADRES: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 A
17-200 Hajnówka

KONTAKT: tel. +48 (85) 682 23 05
e-mail: poradnia@poradniahajnowka.hekko.pl

ADRES STRONY INTERNETOWEJ: www.poradniahajnowka.hekko.pl
GODZINY PRACY SEKRETARIATU: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 – 15.30


 

INFORMACJA ADMINISTRATORA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce, ul. J. Piłsudskiego10 A, 17-200 Hajnówka, która przetwarza dane pracowników poradni, klientów i powiązanych z nimi osób, które zostały zgromadzone w celu realizacji zadań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hajnówce na okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

1.      Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a  RODO w związku realizacją zadań statutowych.

2.      Poradnia nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

3.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: poradnia@poradniahajnowka.hekko.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres:
ul. J. Piłsudskiego 10A, 17-200 Hajnówka.

Informujemy również, że:

4.  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Szanowni Państwo!

        Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce realizuje zadania statutowe od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.30. Poradnia jest placówką nieferyjną.
        Naszą pomoc świadczymy bezpłatnie, umożliwiając równy dostęp wszystkim zainteresowanym. Zapewniamy atmosferę bezpieczeństwa i dyskrecji. Zadania realizujemy w siedzibie Poradni oraz w placówkach oświatowych powiatu hajnowskiego. Z pomocy mogą korzystać dzieci i młodzież w wieku od 0-24 roku życia oraz ich rodzicie i nauczyciele na wniosek składany w sekretariacie Poradni.
        Szczegółową organizację pracy Poradni na każdy rok szkolny określa plan pracy.

        Majątek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hajnówce.

Udział 1402/4068 trwały zarząd nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1502/100 o pow. 0,4068 ha w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 10a stanowiącej mienie Powiatu Hajnowskiego. Powierzchnia ogólna budynku wynosi 394,85 m 2.

        Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce prowadzi rejestry i wykazy:

 • wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni;
 • rejestr wydanych opinii i orzeczeń;
 • dokumentację o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki dokumentacji o przebiegu nauczania;
 • inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 PRACOWNICY: 

Dyrektor :  Walentyna Troc

Pedagodzy:

 • Halina Wasiluk
 • Justyna Samojlik

Psycholodzy:

 • Anna Kowalska
 • Irena Małyszko
 • Ewa Dmitruk
 • Monika Pawłowska 

Logopedzi:

 • Hanna Klimiuk
 • Aldona Nierodzik
 • Ewa Dmitruk
 • Justyna Pietryczuk

Administracja:

 • Walentyna Ochryciuk - główny księgowy
 • Barbara Bortniczuk - sekretarkaORGAN   PROWADZĄCY:
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
Dane kontaktowe:
tel: (085) 682 27 18
tel: (085) 682 48 37
e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl
strona internetowa: www.powiat.hajnowka.pl

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY:
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok
Dane kontaktowe:
tel: (085) 748-48-48
e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl
strona internetowa: www.kuratorium.bialystok.pl         Poradnia  udziela  dzieciom i młodzieży  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej oraz  pomocy  w  wyborze kierunku  kształcenia  i   zawodu,  a  także  udziela rodzicom  i nauczycielom pomocy  psychologiczno-pedagogicznej związanej  z  wychowywaniem  i  kształceniem  dzieci  i młodzieży. 


ZASADY FUNKCJONOWANIA PORADNI:

 • Termin wizyty należy uzgodnić telefonicznie bądź osobiście w sekretariacie Poradni.
 • Diagnoza lub  terapia odbywa się na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów (druki w sekretariacie Poradni).
 • Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, prelekcje dla rodziców, warsztaty dla uczniów prowadzone są na wniosek placówek oświatowych.
 • Udział w warsztatach/treningach dla rodziców możliwy jest po indywidualnym zgłoszeniu się (telefonicznie lub osobiście).
 • Wydawanie opinii na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych bądź pełnoletniego ucznia , w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
 • Wydawanie orzeczeń na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

          

 

 

Licznik odwiedzin: Liczniki