WOJEWÓDZTWO: Podlaskie
POWIAT: hajnowski
ADRES: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 A
17-200 Hajnówka

KONTAKT: tel. +48 (85) 682 23 05
e-mail: poradnia@poradniahajnowka.hekko.pl

ADRES STRONY INTERNETOWEJ: www.poradniahajnowka.hekko.pl
GODZINY PRACY SEKRETARIATU: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 – 15.30ZARZĄDZENIEM NR 16/2020 DYREKTORA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W HAJNÓWCE Z DNIA 13 MARCA 2020 R. W OKRESIE OD 16 DO 25 MARCA 2020 R. ZAJĘCIA PROWADZONE W PORADNI ZOSTAJĄ ZAWIESZONE.Roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rokZapraszamy do zapoznania się z listą placówek świadczących nieodpłatną pomoc specjalistyczną w Powiecie hajnowskim.


  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Hajnówce informujemy:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dalej: „ADMINISTRATOR”). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piłsudskiego 10A, 17-200 Hajnówka lub drogą e-mailową pod adresem: poradnia@poradniahajnowka.hekko.pl

2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: admin@bialorushajnowka.pl

3.      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

4.   Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją celów zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.), a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia RODO; realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w celu kontaktu z opiekunami prawnymi, zatrudniania pracowników, współpracy z innymi urzędami oraz organami kontrolnym.

5.      Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6.      Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.   Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli zaistnieje taka ewentualność, to tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8.   Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9.     Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora.

11.  Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.Szanowni Państwo!

        Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce realizuje zadania statutowe od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.30. Poradnia jest placówką nieferyjną.
        Naszą pomoc świadczymy bezpłatnie, umożliwiając równy dostęp wszystkim zainteresowanym. Zapewniamy atmosferę bezpieczeństwa i dyskrecji. Zadania realizujemy w siedzibie Poradni oraz w placówkach oświatowych powiatu hajnowskiego. Z pomocy mogą korzystać dzieci i młodzież w wieku od 0-24 roku życia oraz ich rodzicie i nauczyciele na wniosek składany w sekretariacie Poradni.
        Szczegółową organizację pracy Poradni na każdy rok szkolny określa plan pracy.

        Majątek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hajnówce.

Udział 1402/4068 trwały zarząd nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1502/100 o pow. 0,4068 ha w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 10a stanowiącej mienie Powiatu Hajnowskiego. Powierzchnia ogólna budynku wynosi 394,85 m 2.

        Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce prowadzi rejestry i wykazy:

 • wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni;
 • rejestr wydanych opinii i orzeczeń;
 • dokumentację o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki dokumentacji o przebiegu nauczania;
 • inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 PRACOWNICY: 

Dyrektor : Lucyna Wojciuk

Pedagodzy:

 • Halina Wasiluk
 • Justyna Samojlik
 • Agnieszka Panasiuk-Kaczoch
 • Lucyna Wojciuk

Psycholodzy:

 • Anna Kowalska
 • Ewa Dmitruk
 • Elżbieta Grygoruk
 • Żaneta Dzierżanowska 

Logopedzi:

 • Hanna Klimiuk
 • Aldona Nierodzik
 • Ewa Dmitruk
 • Justyna Pietryczuk

Doradca zawodowy:

 • Lucyna Wojciuk

Administracja:

 • Walentyna Ochryciuk - główny księgowy
 • Barbara Bortniczuk - sekretarzORGAN   PROWADZĄCY:
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
Dane kontaktowe:
tel: (085) 682 27 18
tel: (085) 682 48 37
e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl
strona internetowa: www.powiat.hajnowka.pl

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY:
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok
Dane kontaktowe:
tel: (085) 748-48-48
e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl
strona internetowa: www.kuratorium.bialystok.pl
         Poradnia  udziela  dzieciom i młodzieży  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej oraz  pomocy  w  wyborze kierunku  kształcenia  i   zawodu,  a  także  udziela rodzicom  i nauczycielom pomocy  psychologiczno-pedagogicznej związanej  z  wychowywaniem  i  kształceniem  dzieci  i młodzieży. 


ZASADY FUNKCJONOWANIA PORADNI:

 • Termin wizyty należy uzgodnić telefonicznie bądź osobiście w sekretariacie Poradni.
 • Diagnoza lub  terapia odbywa się na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów (druki w sekretariacie Poradni).
 • Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, prelekcje dla rodziców, warsztaty dla uczniów prowadzone są na wniosek placówek oświatowych.
 • Udział w warsztatach/treningach dla rodziców możliwy jest po indywidualnym zgłoszeniu się (telefonicznie lub osobiście).
 • Wydawanie opinii na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych bądź pełnoletniego ucznia , w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
 • Wydawanie orzeczeń na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

          

 

 

Licznik odwiedzin: Liczniki